Algemene Voorwaarden

Op de met u overeengekomen behandelovereenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Behandelingen en afspraken
  1. De wijze waarop de behandelingen plaats vinden en welke handelingen zullen worden uitgevoerd, zullen altijd met u worden besproken. In overleg met u wordt een behandelplan en een behandelovereenkomst tot stand gebracht. Het behandelplan en de behandelovereenkomst worden door de patiënt ondertekend. De patiënt ontvangt hiervan een exemplaar digitaal of op papier.
  2. De behandelingen zullen conform het behandelplan en de behandelovereenkomst worden uitgevoerd.
  3. De behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
  4. Afspraken worden telefonisch, per e-mail of op onze locatie te Lisse gemaakt.
  5. Tijdens de behandelingen dient de wervelkolom zichtbaar gemaakt te worden. Vrouwelijke patiënten zullen daarom worden verzocht om een behandelschort te dragen.
    
 2. Administratie
  1. Wij verwachten dat u wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid, medicijngebruik, adres, verzekering of andere relevante gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door geeft, om ervoor te zorgen dat ons instituut voorafgaand aan elke behandeling over actuele en juiste gezondheidsgegevens beschikt. Ons instituut of haar behandelaars zijn niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van het niet verstrekken van deze gegevens door de patiënt, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor ons instituut kenbaar hoorde te zijn.
  2. U bent verantwoordelijk voor het actueel houden van uw persoonsgegevens, zodat wij u kunnen bereiken mocht dit nodig zijn.
    
 3. Tarieven en betalingen
  1. Ons instituut behoudt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te wijzigen. De tarieven zijn te raadplegen via onze  tarievenlijst op de balie in het instituut.
  2. De kosten worden in principe aan het einde van uw bezoek aan ons instituut aan u in rekening gebracht. Er kan bij ons instituut alleen met Pin worden betaald.
  3. U bent zelf verantwoordelijk voor de door u afgesloten ziektekostenverzekering en daarmee voor de dekking van onze dienstverlening.
  4. Ons instituut behoudt het recht voor om uiteenlopende diensten buiten het behandelplan om honorarium in rekening te brengen.
  5. Betaling van de declaraties dient binnen de gestelde termijn plaats te vinden. Indien (volledige) betaling na herinnering en aanmaning uitblijft, dan behoudt ons instituut zich het recht voor om de incasso uit handen te geven. In dat geval zullen de wettelijke vertragingsrente en de bijkomende (incasso)kosten voor uw rekening komen. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-
  6. Ons instituut is gerechtigd om de dienstverlening op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.
    
 4. Annuleringen
  1. Afspraken of behandelingen kunnen kosteloos worden geannuleerd of verzet mits dit minimaal 48 uur van tevoren telefonisch of in persoon aan ons wordt verzocht.
  2. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een afspraak, kunnen de volledige kosten van het tarief voor de betreffende afspraak en/of behandeling in rekening worden gebracht. Ons instituut beslist of sprake is van overmacht en of een uitzondering mogelijk is. Onze administratie strekt tot bewijs van het bestaan van de afspraak, behoudens tegenbewijs. Houdt u er rekening mee dat de ziektekostenverzekeraar een declaratie vanwege niet-verschijnen mogelijk niet zal vergoeden.
  3. Voor de meerdaagse behandeltrajecten moet ons instituut tijd reserveren. Bij niet-tijdige   annulering of tussentijdse beëindiging kunnen wij de gereserveerde tijd niet meer commercieel inzetten in onze weekplanning. Daarom brengen wij bij het meerdaags behandeltraject in het geval van niet-tijdige annulering dan wel tussentijdse beëindiging de volledige kosten van het behandeltraject in rekening.
  4. Ons instituut behoudt zich het recht voor om uw afspraak te verzetten. Wij zullen dit tijdig met u overleggen.
  5. Een afspraak of een behandeling beëindigen kan altijd met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
    
 5. Privacy en persoonsgegevens
  1. In het kader van de behandelovereenkomst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem en worden uiteraard vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de behandelopdracht en relatiebeheer. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u te informeren over andere door ons kantoor geleverde diensten. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit bij ons instituut melden.
  2. Voor zover ons instituut gebruik maakt van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.
  3. In onze privacyverklaring is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U treft deze verklaring bijgevoegd aan.
  4. Het is niet toegestaan om in ons instituut beeld- en/of geluidopnames te maken. Dit geldt zowel voor ons buitenterrein als binnen ons gebouw.
    
 6. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid voor ons instituut voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of op enige andere rechtsgrond, is in ieder geval beperkt tot het door de (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekeraar van ons instituut te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
  2. Alle aanspraken van de patiënt vervallen twaalf maanden na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
  3. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan ons instituut is betaald, met een maximum van € 750,-.
  4. Het instituut is niet aansprakelijk voor eventueel voor de patiënt voortvloeiende schade die het gevolg is van een opschorting van behandelingen en/of diensten door ons instituut, indien de opschorting het gevolg is van het verzuim van de patiënt om tot tijdige betaling van onze declaraties over te gaan.
  5. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart ons instituut tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door ons instituut ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
  6. Ons instituut is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
    
 7. Klachten en geschillen
  1. Indien u een klacht heeft over ons instituut of behandelaar, dan dient u deze klacht in eerste instantie met uw behandelaar of de klachtenfunctionaris van ons instituut te bespreken.
  2. Uw klacht wordt altijd geregistreerd. Ons instituut kan uw klacht gebruiken ter verdere verbetering van onze dienstverlening.
  3. Mocht u niet tevreden zijn na het gesprek met ons instituut, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de NCA. Ons instituut is lid van de NCA en geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).
  4. Als de gesprekken met ons instituut en de bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de NCA niet tot een oplossing heeft geleid, dan kan er sprake zijn van een geschil. Via de SCN is een geschillenregeling beschikbaar. De toepasselijkheid van de geschillenregeling komt tot stand door ondertekening van de behandelovereenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  5. Op alle overeenkomsten die tussen u en ons instituut tot stand komen en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitende de Nederlandse rechter, binnen het arrondissement waar ons instituut is gevestigd, is bevoegd van enig geschil tussen ons instituut en u kennis te nemen. Ons instituut heeft niettemin het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
    
 8. Einde van de behandelovereenkomst
  1. De behandelovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd.
  2. De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege:
  • Indien deze uitsluitend betrekking had op een bepaald onderzoek en/of behandeling na de voltooiing daarvan;
  • Bij het overlijden van de behandelaar of de patiënt;
  • Bij andere onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensionering en het opleggen van tuchtrechtelijke maatregelen schorsing of ontzegging);
  • Indien de patiënt de voortzetting van de behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. De patiënt stelt ons instituut hiervan tijdig in kennis.
    
 9. Algemene voorwaarden
  1. Afwijking van deze voorwaarden is slechts van toepassing indien ons instituut hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
  2. Ons instituut behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
www.fninstitute.com gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.fninstitute.com toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren